sữa. shobou – Của tôi có sừng mẹ, Yêu Của tôi thằng